Α΄. Στο Εσωτερικό

  • Καλύπτονται γενικά έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης βάσει αποδείξεων.
  • Ημερήσιο Νοσήλιο για Δωμάτιο (δίκλινο ή τρίκλινο) και Τροφή έως 250,00€.
  • Σε περίπτωση εισαγωγής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) Ημερήσιο επίδομα 150,00€.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος σε οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσηλευτικό ίδρυμα Πανελλαδικά. Εφόσον γίνει χρήση Δημόσιου φορέα ασφάλισης ανά απόδειξη, ανεξαρτήτως του ποσού ή ποσοστού κάλυψης, η εταιρία θα αποζημιώνει το 80% της διαφοράς ανά απόδειξη και εντός των ασφαλιστικών ορίων. Άλλως η εταιρία αποζημιώνει το 80% των προσκομιζομένων αποδείξεων και εντός των ασφαλιστικών ορίων.
Ο ασφαλισμένος ή συγγενικό πρόσωπο του υποχρεούται να ενημερώσει την Ασφαλιστική Εταιρία (11555) ή την υπηρεσία του Ταμείου (2310-544305) πριν την εισαγωγή του ή σε κάθε περίπτωση πριν την έξοδο του από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

Β΄. Στο Εξωτερικό
Η νοσηλεία στο εξωτερικό καλύπτεται:

  • Εφόσον πρόκειται για περίπτωση νοσηλείας η οποία δεν αντιμετωπίζεται ιατρικά στην Ελλάδα, και εφόσον έχει ενημερωθεί η Εταιρία πριν την αναχώρηση.
  • Σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια παραμονής του Ασφαλισμένου στο εξωτερικό για λόγους επαγγελματικούς ή αναψυχής. Δεν θεωρείται νοσηλεία η εισαγωγή σε κέντρα αποκατάστασης.

Σε περίπτωση έκτακτης νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε Νοσοκομείο ή Κλινική του εξωτερικού, ο Ασφαλισμένος ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου ένα συγγενικό πρόσωπο, υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρία, εγγράφως ή τηλεφωνικά (11555), οπωσδήποτε πριν τη λήξη της νοσηλείας, άλλως η Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση καταβολής του επιδόματος.

Η Εταιρία θα καταβάλλει κατά περίπτωση το αντίστοιχο ημερήσιο επίδομα, όπως προβλέπεται στον Πίνακα Παροχών για τη νοσηλεία στο εξωτερικό (300,00€ ημερησίως έως 30 ημέρες).  Η συνολική αποζημίωση του επιδόματος νοσηλείας δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση, το 80% των πραγματοποιηθέντων νοσοκομειακών εξόδων κατά περίπτωση και το ανώτατο ποσό που προβλέπεται από τον πίνακα παροχών. (Πατήστε εδώ)