Δωρεάν ετήσια κάλυψη αστική επαγγελματικής ευθύνης έως 60.000€ ανά μέλος με απαλλαγή 200€. Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του εκάστοτε άμεσα ασφαλιζόμενου μέλους του Ταμείου ή δικηγορικής εταιρίας (προϋπόθεση να είναι οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ.) για τη σύμφωνα με το νόμο ευθύνη του έναντι τρίτων για λάθη και παραλείψεις που τυχόν προκληθούν σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο από την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων, σύμφωνα με τους γενικούς όρους επαγγελματικής ευθύνης στο παρόν ομαδικό ασφαλιστήριο (Πατήστε εδώ).