Πρόσθετες παροχές
Τα μέλη του Ταμείου δικαιούνται ΕΦΑΠΑΞ Βοήθημα αποκλειστικά και μόνον στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Λόγω γήρατος – παραίτησης:
    Σε περίπτωση που παραιτηθούν από την δικηγορία και δικαιωθούν σύνταξης από τον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα ή εφόσον διαγραφούν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ).
  • Λόγω αναπηρίας:
    Σε περίπτωση παραίτησης από την δικηγορία λόγω πλήρους και οριστικής ανικανότητας προς εργασία, η οποία πιστοποιείται από συνταξιοδοτική απόφαση του αρμόδιου συνταξιοδοτικού φορέα και εφόσον έχουν συμπληρώσει 3 (τρία) έτη αναγνωρισμένου χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.
  • Λόγω θανάτου:
    Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Ταμείου πριν την παραίτηση από την δικηγορία και εφόσον το μέλος είχε συμπληρώσει τρία (3) έτη αναγνωρισμένου χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.

Το δικαιούμενο εφάπαξ καταβάλλεται όπως ισχύει κατά τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (συνταξιοδότησης, παραίτησης από δικηγορία, αναπηρία, θάνατος) και όχι κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

Το μέλος του Ταμείου που διαγράφεται από τα μητρώα του και εισπράττει το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφόσον ζητήσει την επανεγγραφή του, θεωρείται νέο μέλος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.

Μετά τη διαγραφή του μέλους και πριν καταβάλλει το Ταμείο οποιαδήποτε παροχή (Εφάπαξ ή Επιστροφή εισφορών), παρακρατείται προηγουμένως κάθε οφειλή του μέλους από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές των Κλάδων «Ασθενείας» και «Κοινωνικών Παροχών».