Επίδομα ασθενείας χορηγείται σε περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας του δικηγόρου για εργασία λόγω σοβαρής ασθένειας που διαρκεί πάνω από 15 ημέρες. Η επιδότηση ξεκινάει μετά την παρέλευση των 15 ημερών και διαρκεί αποκλειστικά για το διάστημα που ο ασφαλισμένος απέχει από την επαγγελματική του δραστηριότητα λόγω καθολικής αδυναμίας προς εργασία.
Επίδομα ασθενείας για έγγαμους: 14€/ημέρα
Επίδομα για άγαμους: 10€/ημέρα.
Ο ασφαλισμένος προσκομίζει στο Τ.Α.ΔΙ.Θ.:

  1. Εξιτήριο κλινικής.
  2. Γνωμάτευση γιατρού για το χρόνο καθολικής αδυναμίας προς εργασία και τα σχετικά ιατρικά έγγραφα.
  3. Κατάσταση παραστάσεων από την Ολομέλεια για την περίοδο χορήγησης επιδόματος ασθενείας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασφαλισμένος δεν απασχολείται με πάγια αντιμισθία.