Χορηγείται μηνιαίο επίδομα 24€ που καλύπτει μέρος της δαπάνης που βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο και αφορά τέκνα έως 4 ετών έμμεσα ασφαλισμένα στο Ταμείο, ο ασφαλισμένος προσκομίζει στο Τ.Α.ΔΙ.Θ.:

  • Τις μηνιαίες αποδείξεις καταβολής των διδάκτρων.
  • Βεβαίωση του βρεφονηπιακού σταθμού για συμμετοχή του τέκνου.
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη ωφέλειας του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα (π.χ. ΕΣΠΑ κλπ).