Αποζημίωση για απώλεια ζωής
Σε περίπτωση απώλειας Ζωής (Δικηγόρου έως 65 ετών):

  1. Από ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Καταβάλλεται στους δικαιούχους ΕΦΑΠΑΞ ποσό 3.000,00€.
  2. Από ΑΤΥΧΗΜΑ: Καταβάλλεται στους δικαιούχους ΕΦΑΠΑΞ ποσό 3.000,00€. Εντός 8 ημερών πρέπει να γίνει γραπτή αναγγελία στην Εταιρία για την γνωστοποίηση του συμβάντος.

Αποζημίωση για ανικανότητα από ατύχημα

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής ανικανότητας (Δικηγόρου έως 65 ετών):

  1. Σε περίπτωση μόνιμης ΟΛΙΚΗΣ ανικανότητας από ατύχημα, καταβάλλεται ΕΦΑΠΑΞ ποσό 3.000,00€.
  2. Σε περίπτωση μόνιμης ΜΕΡΙΚΗΣ ανικανότητας από ατύχημα, καταβάλλεται ΕΦΑΠΑΞ ποσοστό (%) του ποσού των 3.000,00€.
    Εντός 8 ημερών πρέπει να γίνει γραπτή αναγγελία στην Εταιρία για την γνωστοποίηση του συμβάντος.