Μέλη του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ. Α. ΔΙ. Θ.) γίνονται:

Μέλη του Ταμείου γίνονται:

α) Αυτοδίκαια οι εν ενεργεία δικηγόροι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ.) και τουλάχιστον στα Μητρώα του ενός εκ των σωματείων «Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ.)» ή «Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Κ.Α.ΔΙ.Θ.)», κατά την ενοποίηση του Τ.Α.ΔΙ.Θ. και Κ.Α.ΔΙ.Θ. και την δημοσίευση του καταστατικού αυτού.

β) Οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης οι οποίοι εγγράφονται στα Μητρώα του Δ. Σ.Θ. μετά τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού.

γ) Οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που εγγράφηκαν στα Μητρώα του Δ.Σ.Θ. προ της δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού.

δ) Όλοι οι Ασκούμενοι δικηγόροι που εγγράφονται στα Μητρώα Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ε) Οι υπάλληλοι του Ταμείου, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ως και οι υπάλληλοι του Δ.Σ.Θ.

Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β’, γ΄, δ΄ αποκτούν την ιδιότητα του μέλους και συνακόλουθα του ασφαλισμένου του Ταμείου κατόπιν αίτησης – δήλωσής τους και απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου που διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής.
Η ασφάλιση των αμέσων μελών στους Κλάδους “Ασθενείας” και “Κοινωνικών Παροχών” αρχίζει κατά τον χρόνο που ορίζεται από το άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού.

Απώλεια ιδιότητας μέλους

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) επί αποχώρησης του μέλους από το Ταμείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος του έτους αυτού.

β) αυτοδίκαια, σε περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος εφάπαξ βοηθήματος και καταβολής αυτού.

γ) αυτοδίκαια, αν παύσει να έχει την ιδιότητα του μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ή οποιουδήποτε διάδοχου Φορέα αυτού (Δ.Σ.Θ.).

δ) επί αποβολής μέλους, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Κατεβάστε το καταστατικό από εδώ

[Μόνον για τους Κλάδους α) «ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» (Παροχές Υγειονομικής Περίθαλψης σε είδος) και β) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ»]

Όλα τα εξαρτώμενα (έμμεσα) μέλη της ιδίας οικογενείας κάθε άμεσου μέλους τα οποία ασφαλίζονται στον Τ.Υ.Δ.Θ. / Ε.Τ.Α.Α. ή σε διάδοχο Φορέα αυτού και που περιοριστικά θεωρούνται:

α) η σύζυγος, ασφαλισμένη στον ΕΟΠΥΥ ως έμμεσο μέλος, εφόσον δεν είναι υπόχρεη ασφάλισης σε άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ως άμεσο μέλος από δική της εργασία ή σύνταξη, δεν επιδοτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ και το ετήσιο εισόδημά της από ακίνητα, κινητές αξίες κ.λ.π δεν είναι μεγαλύτερο του δεκαπλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ ή άλλου ποσού που δυνατόν να ορισθεί από το Δ.Σ.

β) ο σύζυγος με τις ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ασφάλιση της συζύγου

γ) αυτός/ή που έχει συνάψει σύμφωνο συμβιώσεως με άμεσο μέλος του Ταμείου, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον/ην σύζυγο των αμέσων μελών.

δ) τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΕΟΠΥΥ άγαμα τέκνα (νόμιμα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα) άμεσου μέλους, τα οποία δεν είναι ασφαλισμένα σε άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και, εάν μεν είναι άνεργα, μέχρι της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας, εάν δε σπουδάζουν, για δύο έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους εφόσον είναι άγαμα και άνεργα, όχι όμως πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.
Τα τέκνα καθ’ όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής τους στράτευσης, δεν καλύπτονται από το Ταμείο.

Για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων καταβάλλονται οι από το άρθρο 6 του παρόντος προβλεπόμενες εισφορές.

Τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων αποκτούν την ιδιότητα του εμμέσου μέλους και επομένως και του ασφαλισμένου του Ταμείου κατόπιν αίτησης – δήλωσης του άμεσου μέλους συνοδευομένης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και απόφασης του Δ.Σ που διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής.

Η ασφάλιση των εμμέσων μελών αρχίζει κατά τον χρόνο που ορίζεται από το άρθρο 30 του παρόντος.

Απώλεια ιδιότητας μέλους

Η απώλεια της ιδιότητας (διαγραφή) του εμμέσου μέλους επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αυτοδίκαια σε περίπτωση διαγραφής από το Ταμείο του αμέσου μέλους,

β) όταν την διαγραφή του εμμέσου μέλους ζητήσει το ίδιο το άμεσο μέλος με αίτησή του και εκδοθεί η σχετική απόφαση του Δ.Σ. Για όσο χρόνο δεν υποβληθεί η αίτηση διαγραφής και δεν εκδοθεί η σχετική απόφαση του Δ.Σ, εξακολουθούν να οφείλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εμμέσου μέλους.

Κατεβάστε το καταστατικό από εδώ

Οι συνταξιούχοι δικηγόροι άλλοτε μέλη του Δ.Σ.Θ. και του Ταμείου μπορούν να συνεχίσουν ως μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ., ύστερα από αίτηση- δήλωσή τους για:

α) την συνέχιση διατήρησης της ιδιότητας του ασφαλισμένου άμεσου μέλους του Ταμείου μέχρι την συμπλήρωση του εβδομηκοστού πέμπτου (75ου) έτους της ηλικίας και

β) την ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου ΥΓΕΙΑΣ για όλη την περίοδο από της συνταξιοδοτήσεως μέχρι την συμπλήρωση του 75ου έτους της ηλικίας.

Η άνω αίτηση – δήλωση υποβάλλεται αμέσως μετά την παραίτηση από την δικηγορία το δε αίτημα κρίνεται με απόφαση του Δ.Σ.
Καθυστέρηση υποβολής της εν λόγω αίτησης – δήλωσης συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της περιόδου από της συνταξιοδοτήσεως και μετά.

Οι συνταξιούχοι δικηγόροι και τα εγγεγραμμένα έμμεσα μέλη τους δεν δεν ασφαλίζονται για τις παροχές του άρθρου 34 και της §2 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού.

Απώλεια ιδιότητας μέλους

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται στην ακόλουθη περίπτωση:

α) αυτοδίκαια αν παύσει να έχει την ιδιότητα του μέλους του Τ.Α.ΔΙ.Θ.

Κατεβάστε το καταστατικό από εδώ