Ανακοινώσεις

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

Στα Μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ που οφείλουν εισφορές περιόδων μέχρι 31/12/2017, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησής των σε τρείς μηνιαίες δόσεις με καταληκτικές ημερομηνίες την 30/03/2018, 30/04/2018 και 31/05/2018 αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι τα Μέλη που θα κάνουν χρήση της παρούσας ρύθμισης και καταβάλλοντας μέχρι την 30/03/2018 την πρώτη δόση, θα έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν» κατά τις αρχαιρεσίες του Τ.Α.ΔΙ.Θ την 30/03/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης