Νέο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ που οφείλουν εισφορές περιόδου από 01/07/2016 μέχρι 31/12/2021, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησής των σε τρείς μηνιαίες δόσεις με καταληκτικές ημερομηνίες την 18/03/2022, 18/04/2022 και 18/05/2022 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι τα μέλη που θα κάνουν χρήση της παρούσας ρύθμισης και καταβάλλοντας μέχρι την 18/03/2022 την πρώτη δόση, θα έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν» κατά τις αρχαιρεσίες του Τ.Α.ΔΙ.Θ την 18/03/2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ