Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

To Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΑΔΙΘ) γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση ατομικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στα 12 διαμερίσματα πολυώροφης οικοδομής ιδιοκτησίας του, ευρισκόμενης επί της οδού Δημ. Γούναρη αρ. 27 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σφραγισμένες αναλυτικές προσφορές.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΤΑΔΙΘ (τηλ. 2310 544305, Υπεύθυνος κ. Κιαγχίδης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν αναλυτικότερη ενημέρωση και εκτενέστερες τεχνικές πληροφορίες του όλου έργου (φυλλάδιο με τους όρους τεχνικών προδιαγραφών), που θα τους βοηθήσουν στην υποβολή της ολοκληρωμένης προσφοράς τους.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των έγγραφων προσφορών ορίζεται η 29/06/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης