Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για ομαδική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) μέλη-Δικηγόρους του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ), να τις αποστείλουν μέχρι τις 17/05/2022 σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση Δωδεκανήσου 10Β΄ – τ.κ 54626-υπόψη Τ.Α.ΔΙ.Θ. Πληροφορίες στο τηλ. 2310510960.

Δεκτές θα γίνουν ΜΟΝΟΝ οι προσφορές που περιέχουν τουλάχιστον τους ίδιους όρους με την ήδη ισχύουσα σύμβαση ή ευνοϊκότερους.

Τους όρους της ισχύουσας σύμβασης μπορείτε να τους βρείτε  στην ιστοσελίδα του Τ.Α.ΔΙ.Θ www.tadith.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ. ΡΟΓΚΟΤΗ ΚΑΪΝΑΜΙΣΗ