Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για ομαδική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) μέλη-Δικηγόρους του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ), να τις αποστείλουν μέχρι τις 23/05/2023 σε κλειστό φάκελο αποκλειστικά με συστημένη επιστολή στην υπ’ αριθμ. 10172 Ταχυδρομική Θυρίδα Τ.Κ 54012 Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο τηλ. 2310510960.

Τους όρους της ισχύουσας σύμβασης μπορείτε να τους βρείτε  στην ιστοσελίδα του Τ.Α.ΔΙ.Θ www.tadith.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ. ΡΟΓΚΟΤΗ ΚΑΪΝΑΜΙΣΗ