Ανακοινώσεις, Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης, Προκηρύξεις, Uncategorized

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για ομαδική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) μέλη-Δικηγόρους του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ), να τις αποστείλουν μέχρι τις 20/05/2024 σε κλειστό φάκελο αποκλειστικά με συστημένη επιστολή στην υπ’ αριθ. 10172 Ταχυδρομική Θυρίδα Τ.Κ 54012 Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο τηλ. 2310-510960.

Τους όρους της ισχύουσας σύμβασης μπορείτε να τους βρείτε  στην ιστοσελίδα του Τ.Α.ΔΙ.Θ www.tadith.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ. ΡΟΓΚΟΤΗ ΚΑΪΝΑΜΙΣΗ