Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για το πρόγραμμα δευτεροβάθμιας περίθαλψης υγείας που είναι αναρτημένο στο site του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) (www.tadith.gr) να τις αποστείλουν μέχρι τις 22/07/2023 σε κλειστό φάκελο αποκλειστικά με συστημένη επιστολή στην υπ’ αριθμ. 10172 Ταχυδρομική Θυρίδα Τ.Κ 54012 Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο τηλ. 2310-510960.

Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι οι προσφορές θα αφορούν στην κάλυψη του συνόλου των ήδη ασφαλισμένων μελών μας με αυτόματη μεταφορά τους στο νέο συμβόλαιο άνευ ετέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ. ΡΟΓΚΟΤΗ ΚΑΪΝΑΜΙΣΗ