Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «αποκατάστασηανακατασκευή συστήματος απορροής των βρόχινων υδάτων της οικοδομής επί της οδού Δημ. Γούναρη 27 του Δήμου Θεσσαλονίκης».
Προς τούτο καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης, υποβάλλουν στο Τ.Α.ΔΙ.Θ σχετική προσφορά με σφραγισμένο φάκελο.
Πληροφορίες στο τηλ. 2310544305.