Προκηρύξεις

Προκήρυξη για ανάθεση έργου

Προκήρυξη για ανάθεση έργου για την εκτίμηση της αξίας (αγοραίας και μισθωτικής) των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου από πιστοποιημένο εκτιμητή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σχετική προσφορά μέχρι την 30/04/2019 στα γραφεία του Ταμείου που βρίσκονται επί της οδού Δωδεκανήσου 10Β /2ος όροφος Τ.Κ 54626 ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2310544305.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ