Προκηρύξεις

Προκήρυξη για πρόσληψη υπαλλήλου

Προκηρύσσεται μία θέση υπαλλήλου στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. Τα απαραίτητα κριτήρια που θα πρέπει να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι είναι πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ιδίως σχολών οικονομικής κατεύθυνσης) και πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αποδεικνυόμενη από τους σχετικούς τίτλους. Η ηλικία των υποψηφίων θα πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ετών. Η επιλογή θα γίνει βάσει των ως άνω κριτηρίων και της προσωπικότητας των υποψηφίων που θα εκτιμηθούν μετά από σχετική συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι δέκα ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στα γραφεία του Τ.Α.ΔΙ.Θ που βρίσκονται επί της οδού Δωδεκανήσου 10Β/2ος όροφος Τ.Κ 54626 ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2310- 544305.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης