Προκηρύξεις

Προκήρυξη για Ανάθεση Έργου

Προκήρυξη για ανάθεση έργου για λογιστική επίβλεψη-υποστήριξη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν