Ανακοινώσεις

Καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018 & χορήγηση βεβαιώσεων

ασφαλιστική εισφορά

Ι- ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2018
Λόγω της λήξης του έτους 2018 καλούνται όλα τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ. να προσέλθουν στα γραφεία του Ταμείου, προκειμένου να ενημερωθούν για τα παρακρατηθέντα ποσά δια των γραμματίων προείσπραξης του Δ.Σ.Θ κατά το έτος 2018 , καθώς τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με την αντίστοιχη εισφορά τους.
Στην περίπτωση που οι διενεργηθείσες υπέρ του Τ.Α.ΔΙ.Θ κρατήσεις δεν καλύπτουν την ασφαλιστική εισφορά του έτους 2018, τα Μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού προς συμπλήρωση της εισφοράς ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση των παροχών υγείας και των κοινωνικών παροχών του Τ.Α.ΔΙ.Θ καθώς και να έχουν την κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης, εάν δε οι διενεργηθείσες κρατήσεις κάλυψαν την εισφορά του 2018, να μεριμνήσουν για τον συμψηφισμό του υπερβάλλοντος ποσού με τυχόν οφειλές προηγουμένων περιόδων

ΙΙ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Τα Μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ μπορούν να παραλαμβάνουν τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ καταβληθεισών εισφορών έτους 2018 από τα Γραφεία του Τ.Α.ΔΙ.Θ επί της οδού Δωδεκανήσου 10Β / 2ος όροφος. Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Α.ΔΙ.Θ καταχωρούνται στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

ΙΙΙ- ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΄΄ΥΓΕΙΑΣ΄΄
Αποδείξεις δαπανών υγείας που εκδόθηκαν εντός του έτους 2018 πρέπει να υποβληθούν στο Τ.Α.ΔΙ.Θ οπωσδήποτε μέχρι την 15/2/2019, προκειμένου να αποδοθεί η σχετική δαπάνη.

ΙV- Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Β’ ΕΞΑΜ. 2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ «ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» & «ΠΡΟΝΟΙΑΣ»:

  • Δικηγόροι με δικηγορία μέχρι 3 έτη: 112,00
  • Δικηγόροι με δικηγορία από 3 – 10 έτη: 223,50
  • Δικηγόροι με δικηγορία άνω των 10 ετώνv: 279,50

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ