Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης

Ενημέρωση για αστική ευθύνη

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης αστικής ευθύνης, το οποίο ισχύει από 25 Μαΐου και για ένα έτος.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ανανεώσει από 1η Ιουλίου 2018 και για ένα έτος την ασφάλεια υγείας. Σας υπενθυμίζουμε ότι για να είστε ασφαλισμένοι και στην ασφάλεια υγείας και στην αστική ευθύνη θα πρέπει να είστε οικονομικώς τακτοποιημένοι.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Απαραίτητη η υποβολή σχετικής αίτησης για να είστε ασφαλισμένοι για τις παροχές υγείας. Όσοι δεν έχετε υποβάλει αίτηση για την ομαδική ασφάλιση παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία του Τ.Α.ΔΙ.Θ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ακολουθούν οι ειδικοί όροι του συμβολαίου αστικής ευθύνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ασφαλισμένος: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες Δικηγόροι/μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.

Εξαιρούνται οι δικηγορικές εταιρείες.

Συμβαλλόμενος: Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Καλύπτεται η Επαγγελματική Ευθύνη του εκάστοτε ασφαλισμένου, για τη σύμφωνα με το νόμο ευθύνη του έναντι τρίτων για λάθη ή/και πράξεις ή/και παραλείψεις που θα προκύψουν αποκλειστικά και μόνο από την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων.

Γεωγραφικά Όρια: Η κάλυψη ισχύει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας
Ημερομηνία Αναδρομικής ισχύος: Ημερομηνία έναρξης/ένταξης κάθε δικηγόρου στο
ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Διάρκεια Ασφάλισης:

Η διάρκεια του παρόντος θα είναι 12μηνη αναφορικά με το παρόν συμβόλαιο. Ωστόσο η ασφαλιστική κάλυψη κάθε νέου δικηγόρου θα αρχίζει την αναγραφόμενη, στην αίτηση ασφάλισης, ημερομηνία ένταξης στο ασφαλιστικό πρόγραμμα (σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης) και θα λήγει την ημερομηνία λήξης του ανωτέρου ασφαλιστηρίου, ήτοι την 23.05.2019 με αναλογική είσπραξη ασφαλίστρων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ανά Δικηγόρο
Ανά ζημιογόνο γεγονός ΕΥΡΩ 50.000
Ανώτατο Αθροιστικό για την Ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 50.000
Κάλυψη Απώλειας Εγγράφων (υπό-όριο) ΕΥΡΩ 5.000
Απαλλαγή σε κάθε απαίτηση ΕΥΡΩ 1.000

ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: Για το σύνολο των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου, για το σύνολο των ασφαλιστικών καλύψεων, για ολόκληρη την ασφαλιστική περίοδο ορίζεται το ποσό των ΕΥΡΩ 4.000.000

Βάση Κάλυψης (CLAIMS MADE AND REPORTED):

Η Εταιρεία ευθύνεται για αποζημίωση ζημιών οι οποίες οφείλονται σε συμβάντα που συνέβησαν από την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης κάθε δικηγόρου με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής (εφόσον δεν έχει ακυρωθεί η κάλυψη) και για τα οποία συμβάντα ηγέρθη απαίτηση αποζημίωσης από τον ασφαλισμένο προς την Εταιρεία, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης ασφαλιστικής σύμβασης (εφόσον δεν έχει ακυρωθεί η κάλυψη).

Βασικές Προϋποθέσεις:

 • Καθαρό ιστορικό Ζημιών ή/και απαιτήσεων ή/και συμβάντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απαίτηση εναντίον του Δικηγόρου/μέλους του Ταμείου.
 • Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη απευθύνεται σε ελευθέρους επαγγελματίες δικηγόρους (οι οποίοι απασχολούν έως 3 βοηθούς μη δικηγόρους) που δεν συμμετέχουν ή δεν εργάζονται σε δικηγορικές εταιρείες, έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ουδέποτε έχουν υποστεί κυρώσεις σχετικά με παραβιάσεις επαγγελματικών καθηκόντων (είτε από φορείς του Δημοσίου ή από επαγγελματικά Σωματεία) ούτε έχουν εγερθεί εναντίον τους οποιεσδήποτε απαιτήσεις σχετικά με τις παραβάσεις αυτές.
 • Κατοχή απαιτούμενων πτυχίων, διπλωμάτων και αδειών άσκησης επαγγέλματος βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας
 • Δεν συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη Δικηγορικές εταιρείες και δικηγόροι οι οποίοι εργάζονται με έμμισθη σχέση
 • Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιογόνα γεγονότα τα οποία ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος της κάλυψης εκάστου δικηγόρου και των οποίων το αποτέλεσμα εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της ισχύος του Ασφαλιστηρίου
 • Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για απαιτήσεις ή συμβάντα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απαίτηση και τα οποία ήταν γνωστά στον ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ασφάλισης
 • Υπεύθυνος πληρωμής ορίζεται το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
 • Ετήσιο Ολικό Κόστος ανά δικηγόρο 70,00€ καταβλητέα κατά την έναρξη της ασφάλισης
 • Ελάχιστα Ολικά καταβλητέα ασφάλιστρα 84.000€ (κατώτατο ετήσιο ασφάλιστρο).
 • Ένταξη στο εν λόγω ασφαλιστικό πρόγραμμα τουλάχιστον 1.200 μελών άμεσα με την εντολή ασφάλισης.
 • Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης επιπλέον δικηγόρων στην κάλυψη και κατά τη διάρκεια του συμβολαίου με χρέωση αναλογικών ασφαλίστρων
 • Ημερομηνία αναδρομικής κάλυψης ορίζεται η ημερομηνία ένταξης του κάθε δικηγόρου στο πρόγραμμα ασφάλισης
 • Η υποβολή αίτησης ένταξης του εκάστοτε δικηγόρου στο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης δεν αποτελεί υποχρέωση για την Εταιρεία να τον εντάξει στο συμβόλαιο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε έλεγχο της αίτησης και των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτή.
 • Στην περίπτωση που κάποιο μέλος είναι ασφαλισμένο και με άλλο ατομικό ή/και ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ “Η ΕΘΝΙΚΗ”, θα ασφαλίζεται μόνο μέσω του ενός συμβολαίου (της επιλογής του).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Εάν στη διάρκεια της περιόδου που προσδιορίζεται στον πίνακα ασφάλισης ο Ασφαλισμένος ανακαλύψει ότι κάποια έγγραφα (όπως αυτά προσδιορίζονται παρακάτω), τα οποία ανήκουν σε τρίτους και βρίσκονται υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του Ασφαλισμένου κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων του, έχουν καταστραφεί, φθαρεί, τοποθετηθεί σε άγνωστο μέρος ή απολεσθεί και δεν μπορούν να εντοπιστούν μετά από προσεκτική αναζήτηση, ο Ασφαλιστής αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για:

 • τη νομική του ευθύνη έναντι τρίτων ως συνέπεια της καταστροφής, φθοράς, άγνωστης τοποθέτησης ή απώλειας των εγγράφων αυτών, και
 • το κόστος των υλικών, της εργασίας γραφείου και του χρόνου που αφιερώθηκε υποχρεωτικά για την αναπαραγωγή ή την ανασύνθεση των πληροφοριών ή την αντικατάσταση ή την επαναφορά αυτών των εγγράφων.

Ορισμός
Σε αυτό το προσάρτημα ο όρος “έγγραφα” σημαίνει: πράξεις, διαθήκες, συμφωνίες, χάρτες, σχέδια, αρχεία, βιβλία, επιστολές, πιστοποιητικά, έντυπα και έγγραφα οποιασδήποτε φύσης, χειρόγραφα, έντυπα ή αναπαραχθέντα με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο (εκτός από τίτλους ομολόγων, χαρτονομίσματα, χαρτονομίσματα συναλλάγματος και τίτλοι προς διαπραγμάτευση).

Εξαιρέσεις

Με το παρόν προσάρτημα δεν αποζημιώνεται ο Ασφαλισμένος για ευθύνη, κόστος ή έξοδα:

 1. αναφορικά με ηλεκτρονικά αρχεία υπολογιστών (COMPUTERS).
 2. για τα οποία ο Ασφαλισμένος δικαιούται αποζημίωση δυνάμει του παρόντος ασφαλιστηρίου πέραν αυτού του προσαρτήματος.
 3. που είναι αποτέλεσμα φθοράς ή σταδιακής επιδείνωσης, η οποία προκαλείται από τις κλιματικές ή ατμοσφαιρικές συνθήκες ή από ακραίες θερμοκρασίες.
 4. την παρουσία μαγνητικής ροής ή λόγω απώλειας μαγνητισμού.

Όροι:

 1. Το υπό-όριο που αφορά τη συγκεκριμένη επέκταση κάλυψης καθορίζεται στον πίνακα ασφάλισης και δε δύνανται να υπερβεί το συνολικό όριο ευθύνης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 2. Κάθε απαίτηση για κόστη και έξοδα που προκλήθηκαν από τον Ασφαλισμένο κατά την αντικατάσταση ή την ανασύνθεση εγγράφων τεκμηριώνεται από λογαριασμούς (αποδείξεις) που υπόκεινται στην έγκριση αρμόδιου ατόμου, το οποίο ορίζεται από τον Ασφαλιστή με την έγκριση του Ασφαλισμένου.