Ανακοινώσεις

Εισφορά έτους 2016 δικηγόρων που απασχολούνται με έμμισθη εντολή (αφορά δημόσιο και ΝΠΔΔ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Α. Δεμερδεσλής
ΤΗΛ: 2310-544305

Θεσσαλονίκη 11/2/2016
Αρ. Πρωτ. 521 Α

ΠΡΟΣ
Εντολείς
[Δημόσιο & Ν.Π.Δ.Δ]
που απασχολούν Δικηγόρους Θεσσαλονίκης
με Έμμισθη Εντολή

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Aσφαλιστική εισφορά έτους 2016 υπέρ του Ταμείου Αλληλο- βοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) για τους Δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή (Νομικοί Σύμβουλοι)

Σας γνωρίζουμε ότι η ετήσια ασφαλιστική εισφορά έτους 2016 που καταβάλλουν οι Εντολείς (Εργοδότες) υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) για τους Δικηγόρους – Νομικούς Συμβούλους που απασχολούν με έμμισθη εντολή ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ανέρχεται σε:

  • Ι- Για τους δικηγόρους με δικηγορία μέχρι 3 έτη : 224,00
  • ΙΙ- Για τους δικηγόρους με δικηγορία άνω των 3 ετών έως 10 έτη : 447,00
  • ΙΙΙ- Για τους δικηγόρους με δικηγορία άνω 10 ετών : 559,00

Την άνω εισφορά οι Εργοδότες (Εντολείς) καταθέτουν υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) στον κωδικό της Ε.Α.Π 4060700: Τ.Α.ΔΙ.Θ

Σημειώνεται ότι η ως άνω εισφορά καταβάλλεται εφάπαξ και εντός του πρώτου διμήνου του επομένου έτους στο οποίο αφορά η εισφορά.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Δ.Σ
Νικόλαος Σ. Αντωνιάδης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
Γ. Β. Αναγνωστόπουλος