Ανακοινώσεις

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ. ότι αρχές Ιανουαρίου 2023 θα εκδοθούν και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ καταβληθεισών εισφορών έτους 2022 για φορολογική χρήση.

Επισημαίνεται ότι οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, θα αφορούν καταβολές των μελών που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο εντός του ημερολογιακού έτους 2022 ήτοι κατά την περίοδο 01/01/2022 – 31/12/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ. ΡΟΓΚΟΤΗ