Προκηρύξεις

Ανακοίνωση για ομαδική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Ανακοινώνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για ομαδική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) μέλη-Δικηγόρους του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ), να τις αποστείλουν μέχρι τις 13/05/2020 σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση Δωδεκανήσου 10Β΄ – τ.κ 54626-υπόψη Τ.Α.ΔΙ.Θ. Πληροφορίες στο τηλ. 2310544305.
Δεκτές θα γίνουν ΜΟΝΟΝ οι προσφορές που περιέχουν τουλάχιστον τους ίδιους όρους με την ήδη ισχύουσα σύμβαση ή ευνοϊκότερους.
Τους όρους της ισχύουσας σύμβασης μπορείτε να τους βρείτε στην ιστοσελίδα του Τ.Α.ΔΙ.Θ www.tadith.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης