Προκηρύξεις

Ανακοίνωση για συμμόρφωση με τον κανονισμό ΕΕ 20216/679

Ανακοινώνουμε ότι όσοι επιθυμούν να καταθέσουν σχετική πρόταση ενδιαφέροντος για συμμόρφωση του Ταμείου με τον κανονισμό Ε.Ε 2016/679 και τον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, να την αποστείλουν μέχρι τις 21/05/2018 σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση Δωδεκανήσου 10Β΄ – τ.κ 54626-υπόψη Τ.Α.ΔΙ.Θ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης