Προκηρύξεις

Ανακοίνωση για ομαδική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ανακοινώνουμε ότι δίδεται παράταση στους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων για ομαδική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για χίλια διακόσια (1.200) μέλη Δικηγόρους του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) . Οι προτάσεις να αποσταλούν μέχρι τις 21/05/2018 σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση Δωδεκανήσου 10Β΄ – τ.κ 54626-υπόψη Τ.Α.ΔΙ.Θ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης