Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για βεβαιώσεις καταβληθεισών εισφορών

Ενημερώνουμε τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ. ότι αρχές Ιανουαρίου 2021 θα εκδοθούν οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ καταβληθεισών εισφορών έτους 2020 για φορολογική χρήση.
Επισημαίνεται ότι οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, θα αφορούν καταβολές των μελών που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο εντός του ημερολογιακού έτους 2020 ήτοι κατά την περίοδο 01/01/2020 – 31/12/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης